Data: 29 lutego 2012
Typ raportów: Bieżące

Umowa znacząca

 Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd Arcus S.A. (“Spółka”, “Emitent”) w uzupełnieniu Raportu Bieżącego 24/2011 z dnia 19 
sierpnia 2011 roku, przekazuje do publicznej wiadomości informacje o drugiej stronie umowy, 
warunkach finansowych umowy oraz o jej przedmiocie, które to informacje zostały opóźnione na 
podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy o ofercie. 
Umowa między Arcus S.A. (“Emitent”) a ADD Polska Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w 
Warszawie, z dnia 12 sierpnia 2011 roku, dotyczy zakupu urządzeń do zdalnego odczytu poboru 
energii, wody, ciepła i gazu oraz systemu sterowania oświetleniem ulicznym i związanych z nim 
rozwiązań technicznych. 
 
W ramach podpisanej umowy Spółka ADD POLSKA będzie realizować dostawy do 31 marca 2012. 
Wartość kontraktu wyniesie 28 490 342,65 złotych netto . 
 
Warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. 
Kary umowne: Za nieterminowe płatności ADD Polska ma prawo naliczania odsetek ustawowych. 
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż wartość umowy przekroczyła 10 % wartości 
kapitałów własnych Emitenta. 
 
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 
państwa niebędącego państwem członkowskim

Do pobrania