Data: 22 marca 2012
Typ raportów: Bieżące

Transakcje na wartość umowy znaczącej

Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
Zarząd Arcus S.A. (“Spółka”, “Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 22 marca 2012 roku 
wszedł w posiadanie informacji, iż w wyniku realizacji bieżących zadań statutowych Spółki, wartość 
obrotów między Emitentem a Spółką powiązaną T-matic Systems Sp. z o.o., od dnia 18 stycznia 
2012 roku do dnia 22 marca roku bieżącego, wyniosła 7 263 440,00 zł netto. 
Fakturą o największej wartości w tym okresie, była faktura z dnia 26 stycznia 2012 roku o wartości 
644 007,38 zł netto, za zakup elementów infrastruktury energetycznej na potrzeby umowy 
realizacyjnej dla ENERGA -OPERATOR S.A., o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 
27/201 z dnia 12 września 2011 roku. 
Nie zostały określone żadne specyficzne ani odbiegające od powszechnie stosowanych warunki dla 
tej sprzedaży. 
Kary umowne: nie przewidziane.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż wartość zleceń z tym podmiotem, przekroczyła 

10 % wartości kapitałów własnych Emitenta. 

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w 
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami 
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

Do pobrania