Data: 22 marca 2012
Typ raportów: Bieżące

Korekta raportu za IV kwartał 2011 roku.

Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
Zarząd Arcus S.A. informuje, iż w raporcie za IV kwartał 2011 roku, w części II raportu, w punkcie 
10-ym, została zamieszczona w główce tabeli przedstawiającej informacje o zobowiązaniach 
warunkowych Spółki, błędna data. Błąd wynikał z pomyłki pisarskiej. 
 
Napisano: Stan na dzień 30.09.2011 
Powinno być: Stan na dzień 31.12.2011

Do pobrania