Data: 20 kwietnia 2012
Typ raportów: Bieżące

Wszczęcie postepowania sądowego

Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 

Treść raportu: 

Zarząd Arcus S.A. (Emitent) niniejszym informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2012 roku Spółka wszczęła 
podstępowanie sądowe przed Sądem Okręgowym w Warszawie przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń 
Społecznych, ul. Szamocka 3, Warszawa o zapłatę i naprawę szkody, wskazując wartość kwoty 
roszczenia na 9.483.125,27 zł. 
 
Przedmiotem postepowania są wierzytelności Emitenta o zapłatę oraz naprawienie szkody powstałej 
wskutek niewykonania zobowiązań przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wynikających z umowy 
nr TZ/370/16/09 z dnia 27 listopada 2009 r. 
 
Zarząd Arcus S.A. raportem bieżącym nr 4/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 roku, poinformował o 
otrzymaniu od ZUS noty księgowej stwierdzającej obciążenie z tytułu opóźnienia w wykonaniu 
przeglądu konserwacyjnego zgodnie z warunkami umowy. ZUS twierdząc, iż doszło do naruszenia 
przedmiotowej umowy, zażądał zapłaty kary umownej w wysokości 5 515 440,00 zł w terminie do 
14 kwietnia 2011 roku. ZUS powołał się na niezasadne zdaniem ARCUS naruszenie warunków 
umowy, zgodnie z którymi ARCUS S.A. miała obowiązek wykonania przeglądu konserwacyjnego 
przedmiotowych drukarek w terminie nie rzadziej niż co 8 miesięcy licząc od daty podpisania 
umowy tj. do dnia 27 lipca 2010 roku. 
 
W ocenie Zarządu ARCUS S.A., żądanie zapłaty kary umownej przez ZUS jest w pełni bezzasadne, 
a ewentualne przesunięcie czasowe wykonania przeglądu konserwacyjnego wynikało z wyłącznej 
winy ZUS. W związku z tym nie można twierdzić, iż doszło do naruszenia przez ARCUS S.A. 
warunków umowy z ZUS. W opinii Zarządu oznacza to, że ZUS bezzasadnie naliczył kary umowne. 
 
Od dnia otrzymania noty księgowej od ZUS, ARCUS S.A. prowadziła rozmowy z ZUS celem 
rozwiązania sporu powstałego w wyniku różnej interpretacji zapisów umowy oraz niezgodności 
faktycznego przedmiotu realizacji umowy, a założeniami zawartymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. W międzyczasie Spółka informowała w raporcie za 4 kwartał 2011 z dnia 
29 lutego 2012 roku, o skierowaniu do sądu pozwu przeciwko ZUS. Pomimo wielu prób, w związku 
z niemożnością osiągnięcia stanu satysfakcjonującego obie strony oraz braku możliwości zwrócenia 
się o arbitraż do organizacji samorządu gospodarczego (umowy z podmiotami sektora publicznego 
nie przewidują takich procedur), Zarząd Emitenta postanowił uzyskać niezależną ocenę zaistniałej 
sytuacji w ramach kompetencji sądów powszechnych, finalnie opłacić i skierować stosowne 
powództwo w sprawie o pełne co do wartości roszczenia ARCUS SA wobec ZUS. Dlatego też w 
dniu 20 kwietnia 2012 roku złożony został pozew wraz z pełną opłatą sądową i zostało wszczęte 
postępowanie. 
 
Podstaw prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 8 

Do pobrania