Data: 27 kwietnia 2012
Typ raportów: Bieżące

Umowa znacząca

 Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 

Treść raportu: 
Zarząd Arcus S.A. (Emitent) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj.: 27 kwietnia 2012 roku 
wpłynęła do Spółki umowa z dnia 2 kwietnia br i tym samym Zarząd wszedł w posiadanie 
informacji, iż BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, podpisał umowę z 
Arcus S.A. (Emitent) o współpracy oraz korzystaniu z Produktów Bankowych w ramach limitu do 
maksymalnej wysokości 25 000 000,00 zł . Umowa kredytowa została zawarta w celu zabezpieczenia 
finansowania bieżących zakupów wynikających z realizacji portfela zamówień. 
 
Linia kredytowa została uruchomiona od dnia 26 kwietnia 2012 roku z okresem obowiązywania do 
dnia 8 listopada 2013 roku i dotyczy kredytów obrotowych i odnawialnych. 
Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR O/N (dla odpowiednich okresów 
odsetkowych) powiększonej o marżę Banku. 
 
Spółka zobowiązana jest do utrzymania na odpowiednim poziomie wskaźników charakteryzujących 
jej sytuację finansową. 
Zabezpieczenie umowy stanowi weksel i cesja z kontraktów handlowych. 
Każdorazowo przy złożeniu zlecenia o udzielenie produktu, Bank wyda odrębną decyzję określającą 
warunki finansowania. 

Kary umowne: W przypadku gdy kredytobiorca nie dokona zwrotu na rzecz Banku kwoty 
wykorzystanego kredytu w dniu jego wymagalności, zobowiązany jest zapłacić odsetki za opóźnienie 
naliczone od wymagalnej i niezapłaconej w terminie kwoty, w wysokości określonej zgodnie z § 5 
ust. 1 OWF dla zadłużenia przeterminowanego. Kredytobiorca zobowiązany jest do poddania się 
egzekucji w zakresie zobowiązań wynikających z każdej z umów kredytu w formie i treści określonej 
dla tej umowy. 
 
Pozostałe istotne warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów 
tego typu. 
 
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż łączna wartość przekroczyła 10 % wartości 
kapitałów własnych Emitenta. 
 
Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust. 1 pkt 3 .

Do pobrania