Data: 29 kwietnia 2011
Typ raportów: Bieżące

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. 
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
Zarząd firmy Arcus S.A. informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki 
dokonała wyboru Mazars Audyt Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Pięknej 18, na audytora Spółki, celem dokonania przeglądu jednostkowego półrocznego 
sprawozdania finansowego Spółki Arcus S.A., przeglądu skonsolidowanego półrocznego 
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arcus sporządzonych na dzień 30 czerwca 2011 roku 
oraz badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Spółki Arcus S.A. i badania 
skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arcus, sporządzonych na 
dzień 31 grudnia 2011 roku. 
 
Umowa na kolejny rok zostanie zawarta w sposób umożliwiający przeprowadzenie w/w czynności. 
 
MAZARS AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 18 jest wpisana na listę podmiotów 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z numerem 186. 
 
Spółka Arcus S.A. korzystała z usług MAZARS AUDYT Sp. z o.o. w zakresie badania rocznego 
sprawozdania finansowego w roku 2006, w 2007 w zakresie badania sprawozdania rocznego i 
przeglądu sprawozdania półrocznego a także w latach od 2008 do 2010, w zakresie przeglądu 
rozszerzonego skonsolidowanego sprawozdania półrocznego i badania sprawozdania finansowego 
jednostkowego i skonsolidowanego. 
 
Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych zgodnie ze Statutem Spółki i przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego oraz zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. 
 
Podstawa prawna: § 5, ust.1 pkt 19 RMF GPW

Do pobrania