Data: 29 kwietnia 2011
Typ raportów: Bieżące

Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARCUS S.A. wraz z planowanymi zmianami w Statucie Spółki.

Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
Zarząd Spółki ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) w załączeniu przekazuje do 
publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 26 maja 2011 roku. oraz 
planowane zmiany w Statucie Spółki. 
 
Szczegółowa podstawa Prawna: 
§ 38 ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 
państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz.259 ze zm.), 
 
Załączniki 
Treść projektów Uchwał na ZWZA Arcus S.A. 
ARCUS projekty uchwał ZWZA 2011.pdf 
 
Planowane zmiany w Statucie Spółki Arcus S.A. 
Planowane zmiany w Statucie Spółki.pdf