Data: 22 stycznia 2009
Typ raportów: Bieżące

Informacja o transakcjach na papierach wartościowych spółki Arcus S.A., które w 2008 
roku nie przekroczyły równowartości 5.000 euro 

Zarząd Arcus S.A. informuje, iż w dniu 21 stycznia 2009 roku do Spółki wpłynęło 

zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2008 roku o obrocie instrumentami 
finansowymi, od Członka Rady Nadzorczej Podmiotu Powiązanego z Arcus S.A. 
Zawiadomienie dotyczy nabycia 50 000 akcji serii A, Arcus S.A. po cenie 0,10 zł za każdą 
akcję. 
 
Osoba zobowiązana pozyskała akcje w ramach realizacji Warunkowej Umowy Sprzedaży 
Akcji serii A zawartej pomiędzy Panem Markiem Czeredysem a obecnymi i byłymi 
pracownikami Arcus S.A. (łącznie 65 osobami). 
 
Akcje zostały sprzedane poza rynkiem regulowanym na podstawie umowy cywilno – 
prawnej. Zgodnie z zawiadomieniem akcje zostały przeksięgowane w dniu 28 sierpnia 2008 
roku. 
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób 
mających dostęp do informacji poufnych.

Do pobrania