Data: 24 maja 2011
Typ raportów: Bieżące

Objęcie udziałów w spółce DocuSoft Sp. z o.o.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd Arcus S.A. informuje, iż w dniu 23 maja 2011 roku po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Arcus S.A., a dwiema osobami fizycznymi i jedną osobą prawną, Arcus S.A. objął udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki DocuSoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, za łączną kwotę 2.000.000,00 zł.
(Firma DocuSoft Sp. z o.o. jest spółką powiązaną z Arcus S.A. – jeden z większościowych udziałowców DocuSoft sp. z o.o. jest krewnym I-stopnia udziałowca firmy Arcus S.A. Akcjonariusza spółki MMR Invest S.A.)

Z tytułu umowy Arcus S.A. obejmie w spółce DocuSoft sp. z o.o:
a. 3710 (trzy tysiące siedemset dziesięć) nowych udziałów nieuprzywilejowanych o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy,
b. 145 (sto czterdzieści pięć) nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) uprzywilejowanych co do dywidendy w ten sposób, że każdy udział uczestniczy w dywidendzie w stopniu przewyższającym o połowę udziały nieuprzywilejowane,
c. 145 (sto czterdzieści pięć) nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) uprzywilejowanych co do dywidendy w ten sposób, że każdy udział uczestniczy w dywidendzie w stopniu przewyższającym o połowę udziały nieuprzywilejowane i uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdy udział przypadają dwa głosy

Arcus S.A. będzie posiadał 86,96 % udziałów i 90,1% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki DocuSoft Sp. z o.o.

DocuSoft działa na rynku od 1999 roku. Jest producentem autorskiego oprogramowania z zakresu zarządzania dokumentami i obiegu informacji.

Objęcie udziałów w DocuSoft sp. z o.o. zwiększy kompetencje Arcus o zakres BPM (Business Process Management) oraz DMS (Document Management System) czyli w sferze związanej z core-businessem Arcus S.A..
Arcus S.A. poprzez transakcję pozyskuje:
• własny, autorski produkt, generujący dużą marżę,
• uzupełnienie oferty MDS (Managed Document Services) o możliwość archiwizacji, obsługi zdematerializowanego obiegu korespondencji,
• możliwości ekspansji rynkowej, opartej o plany spółki,
• zespół pracowników z doświadczeniem i kompetencjami analitycznymi, wdrożeniowymi i programistycznymi.

Plany Arcus S.A. przewidują wzmocnienie siły sprzedażowej, dalszy rozwój produktów, budowę kompetencji rozwojowych i wdrożeniowych na potrzeby Grupy.
Źródłem finansowania udziałów w DocuSoft sp. z o.o. są środki pozyskane przez Arcus S.A. z emisji akcji.

Do pobrania