Data: 26 maja 2011
Typ raportów: Bieżące

Zmiany w Statucie Spółki 
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 
Zarząd Spółki ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) przekazuje do publicznej 
wiadomości, iż uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 maja 
2011 roku, przyjęte zostały zmiany w Statucie Spółki. 
 
§ 6 pkt I ust. 6 Statutu Spółki w brzmieniu: 
“Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz do zaciągania zobowiązań wymagane jest 
współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie albo jednego członka Zarządu łącznie z 
prokurentem.” 
 
Otrzymał brzmienie: 
“Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz do zaciągania zobowiązań uprawniony jest Prezes 
Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu 
działający łącznie z prokurentem.” 
 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ww. uchwałą upoważniło Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia 
tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały. 
 
Podstawa Prawna: 
§ 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 
państwem członkowskim. 

Do pobrania