Data: 26 maja 2011
Typ raportów: Bieżące

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
Zarząd Arcus S.A. informuje, iż w dniu 26 maja 2011 roku, podczas obrad Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy, na mocy Uchwały nr 20, w związku z upływem 3-letniej kadencji, ze 
składu Rady Nadzorczej zostali odwołani z dniem 26 maja 2011, wszyscy dotychczasowi 
Członkowie Rady Nadzorczej: Pani Elżbieta Niebisz, Pan Michał Słoniewski, Pan Tadeusz 
Janusiewicz, Pan Sławomir Jakszuk oraz Pan Ryszard Barski. 
 
Jednocześnie na tym samym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na mocy Uchwały 
nr 21 została określona ilość członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arcus S.A, postanowiło powołać Radę Nadzorczą, na trzyletnią 
kadencję, w składzie pięciu osób. Kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się w dniu dzisiejszym 
 
W skład Rady Nadzorczej: 
• na mocy uchwały nr 22 został powołany Pan Marek Czeredys, 
• na mocy uchwały nr 23 został powołany Pan Dominik Czajewski, 
• na mocy uchwały nr 24 został powołany Pan Ryszard Barski, 
• na mocy uchwały nr 25 został powołany Pan Sławomir Jakszuk, 
• na mocy uchwały nr 26 został powołany Pan Michał Słoniewski. 
 
Równocześnie uchwałą nr 27 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło powołać 
Pana Marka Czeredysa na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące nowopowołanych Członków Rady Nadzorczej Spółka przekaże 
odrębnym raportem bieżącym. 
 
Podstawa prawna: 
RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych § 5 ust. 1 pkt 21 i 22

Do pobrania