Data: 27 czerwca 2019
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA (12/2019) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Arcus SA w dniu 27.06.2019 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki ARCUS S.A., z siedzibą w Warszawie “Spółka” w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w

dniu 27 czerwca 2019 roku “ZWZA”.

1. Otwarcie posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały

w zakresie Komisji Skrutacyjnej.

5. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r.

6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 roku.

7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2018 roku

8. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań Rady Nadzorczej na temat oceny sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 roku.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 roku.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.

11. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.

13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2018 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką zależną T-matic Systems Spółką Akcyjną.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 6. Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Uchwały podjęte podczas Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Arcus SA