Zastrzeżenie Prawne
Informacje zamieszczone na niniejszych stronach dotyczą akcji, które są przedmiotem oferty publicznej wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego zastrzeżenia. Poprzez akceptację niniejszego zastrzeżenia potwierdzają Państwo zapoznanie się z tym zastrzeżeniem i wyrażają Państwo zgodę na zawarte w nim ograniczenia.

Prospekt emisyjny Arcus S.A. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 sierpnia 2007 r.

Elektroniczna wersja prospektu emisyjnego opublikowana została na podstawie art. 45 i art. 47 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz.1539 z późn. zm.). Prospekt emisyjny stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o ofercie publicznej akcji spółki Arcus S.A.

Publiczna oferta akcji spółki Arcus S.A. jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Polski niniejszy Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczypospolitą Polską. Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu. Wszelkie decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane w oparciu o treść całego Prospektu.