Oferta publiczna akcji zwykłych na okaziciela serii B

Oferta publiczna akcji zwykłych na okaziciela serii B odbyła się na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13 kwietnia 2007 roku. Na podstawie Prospektu publicznie oferowanych było 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 złotego (dziesięć groszy) każda. Akcje Serii B były oferowane z wyłączaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Akcje Serii B oferowane były Inwestorom w dwóch transzach:

– Transzy Małych Inwestorów – obejmującej 1.000.000 (jeden milion) Akcji Serii B
– Transzy Dużych Inwestorów – obejmującej 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) Akcji Serii B.

Terminy emisji:
na podstawie Prospektu emisyjnego:

Oferta publiczna akcji
Zatwierdzenie Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 sierpnia 2007 r.

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje w Transzy Małych i Dużych Inwestorów – 22 sierpnia 2007 r.

Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje w Transzy Małych i Dużych Inwestorów – 27 sierpnia 2007 r.

Ustalenie Ceny Emisyjnej Akcji oraz dokonanie wstępnego przydziału Akcji Serii B za pośrednictwem systemu informatycznego Giełdy – 28 sierpnia 2007 r.

Zakończenie przyjmowania wpłat na Akcje oferowane w ramach Transzy Dużych Inwestorów – 30 sierpnia 2007 r.
Rozliczenie transakcji zawartych w ramach wstępnego przydziału Akcji i przydział Akcji – 31 sierpnia 2007 r.

Zamknięcie Oferty Publicznej Akcji – 31 sierpnia 2007 r.

Cena emisyjna:
(na podstawie informacji Ustalenie Ceny Emisyjnej oraz wstępny przydział Akcji serii B)

Oferta publiczna akcji
28 sierpnia 2007 roku zgodnie z Harmonogramem Publicznej Oferty Akcji Spółki ustalono Cenę Emisyjną oraz dokonano wstępnego przydziału Akcji serii B. Cena Emisyjna Akcji została ustalona podczas wstępnego przydziału z wykorzystaniem systemu informatycznego Giełdy Papierów Wartościowych z zachowaniem zasady maksymalizacji wpływów Spółki z emisji na poziomie 17,00 za jedną Akcję tj. na maksymalnym poziomie z przedziału cenowego.

Łącznie w obu transzach Inwestorzy złożyli 847 zapisów ogółem na 2.529.698 Akcji. W Transzy Dużych Inwestorów dokonano wstępnego przydziału 688.235 Akcji. W Transzy Małych Inwestorów dokonano wstępnego przydziału 1.608.466 Akcji Serii B dokonując tym samym przesunięcia 608.466 Akcji z Transzy Dużych Inwestorów do Transzy Małych Inwestorów. Łącznie w obu transzach wstępnie przydzielono 2.296.701 Akcji Serii B. Rozliczenie transakcji i ostateczny przydział Akcji jest planowany na dzień 31 sierpnia 2007 roku.

Podstawa prawna: Art. 54 ust. 3 Ustawy o ofercie.

Postępowanie wszczęte przez Komisję Nadzoru Finansowego

5) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 6 czerwca 2008 o umorzeniu postępowania administracyjnego wszczętego postanowieniem KNF z dnia 30 listopada 2007 roku – L.Dz. DEM/419/02/31/08.
(Raport Bieżący nr 30/2008 z 12. 06. 2008 roku)

4) Postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego o wszczęciu postępowania administracyjnego
(Raport Bieżący nr 38/2007 z 03. 12. 2007 roku)

3) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16 listopada 2007 r.
(w tym o umorzeniu postępowania z dnia 26. 10. 2007 r.)
(Raport Bieżący nr 32/2007 z 16. 11. 2007 r.)

2) Pismo KNF w sprawie postępowania z dnia 26. 10. 2007 roku
(Raport Bieżący nr 23/2007 z 07. 11. 2007 roku)

1) Postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego o wszczęciu postępowania administracyjnego.
(Raport Bieżący nr 18/2007 z 27. 10. 2007 roku)

Podsumowanie Oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii B

Źródło:

Raporty bieżące Arcus S.A.: