ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, KRS 0000271167,
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 2 stycznia 2007 r.

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”) oraz § 6 tytuł III ust. 2 i 4 Statutu Spółki, Zarząd ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwołuje na dzień 14 października 2008 r. (wtorek), na godz. 11.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („NWZA”), które odbędzie się w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Miłej 2, w sali nr 09 (konferencyjnej).

Porządek obrad NWZA obejmuje:
1. Otwarcie obrad NWZA.
2. Wybór Przewodniczącego NWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad NWZA.
5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów i akcji serii C, dematerializacji tych akcji i ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, oraz w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z emisją akcji serii C.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoczęcia sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
7. Zamknięcie obrad NWZA.

Proponowane zmiany Statutu Spółki (w związku z pkt 5 porządku obrad):
W § 3, po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 22966,90 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy), poprzez emisję 229.669 (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 22966,90 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy), w celu przyznania prawa do objęcia tych akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych z przeznaczeniem do zaoferowania osobom uprawnionym, spełniającym warunki określone w Uchwale Nr ___ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 14 października 2008 roku.”.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 K.s.h. oraz art. 9-11 ustawy z 29 sierpnia 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zm.), warunkiem uczestniczenia i wykonywania przez akcjonariusza prawa głosu na NWZA jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego (opiewającego na zdematerializowane akcje Spółki) w lokalu Zarządu Spółki przy ul. Miłej 2, 00-180 Warszawa (pok. nr 115), co najmniej na tydzień przed terminem NWZA, tj. do dnia 7 października 2008 r. włącznie, w godz. 9.00 – 16.00, i nieodebranie tego świadectwa przed zakończeniem NWZA.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA, zgodnie z art. 407 § 1 K.s.h., wyłożona będzie do wglądu w lokalu Zarządu Spółki przy ul. Miłej 2, 00-180 Warszawa (pok. nr 115), w godz. 9.00 – 16.00, przez trzy dni robocze przed terminem NWZA, tj. począwszy od dnia 11 października 2008 r. Tam też udostępnione będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie i na zasadach przewidzianych K.s.h. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZA i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie pod rygorem nieważności (oryginał dokumentu pełnomocnictwa podlega dołączeniu do protokołu NWZA). Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wskazujące osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewskazane w rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby uprawnione. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu NWZA, Zarząd Spółki prosi akcjonariuszy oraz osoby reprezentujące akcjonariuszy o posiadanie dokumentów tożsamości.

Dokumenty (w pdf) powiązane z NWZA (zwołanym na 14 października 2008 roku):
Ogłoszenie o NWZA opublikowane w MSiG
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem
Uchwały podjęte na NWZA w dniu 14 października 2008 roku