Ogłoszenie Zarządu spółki ARCUS Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, KRS 0000271167, SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 stycznia 2007 roku.

Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz szczegółowy porządek obrad:
Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (“K.s.h.”) oraz § 6 tytuł III ust. 2 i 3 Statutu Spółki, Zarząd ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (“Spółka”), zwołuje na dzień 18 czerwca 2014 roku, na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (“ZWZA”, “Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Kolejowej 5/7.

Porządek obrad ZWZA obejmuje:
1. Otwarcie posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.
6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2013 roku.
7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2013 roku.
8. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań Rady Nadzorczej na temat oceny sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2013 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2013 roku.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013.
11. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013.
13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2013 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wszystkich dotychczasowych akcji serii A,B i C na akcje serii D.
15. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia ważności uchwały podjętej w dniu 20 VI 2013 roku w sprawie nabycia akcji własnych spółki i umorzenie akcji spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej spółki do przygotowania tekstu jednolitego Statutu spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
18. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
19. Wolne wnioski
20. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: RMF GPW § 38 ust. 1 pkt. 1 i 2

Poniżej znajdą Państwo dokumenty (w pdf) powiązane z ZWZA 2014:

Arcus_ocena_sytuacji_przez_Rade_Nadzorcza_w_2013.pdf
Arcus_Sprawozdanie_RN_.pdf
ARCUS_sprawozdanie_RN_wniosek_Zarzadu_podzial_zysku_za_2013_ZWZA.pdf
Arcus GK_Sprawozdanie_RN.pdf
Formularz do wykonywania prawa głosu dla_pelnomocnika.pdf
GK_Arcus_ocena_sytuacji_przez_Rade_Nadzorcza_w_2013.pdf
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_Arcus_w_2013.pdf
Uchwala_w_sprawie_podzialu_zysku_za_rok_2013_.pdf

  Raporty bieżące:
raport_9_2014.pdf
raport_10_2014.pdf
raport_2014_8.pdf
raport_2014_11.pdf
raport_2014_13.pdf
raport_2014_15.pdf
raport_2014_16.pdf