ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, KRS 0000271167, SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 stycznia 2007 roku.

Na podstawie art. 399 § 1 art. 4021 Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”) oraz § 6 tytuł III ust. 4/a Statutu Spółki, Zarząd ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), zwołuje na dzień 27 czerwca 2018 roku, na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZA”, „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Kolejowej 5/7, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku.
6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2017 roku.
7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2017 roku.
8. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań Rady Nadzorczej na temat oceny sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2017 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2017 roku.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku.
11. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku.
13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną, wspólną 3-letnią kadencję.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z Anną i Markiem małżonkami Czeredys umów o wynagrodzenie za zabezpieczenie zobowiązań Spółki względem Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie oraz Kyocera Document Solutions Europe B.V. polegające na ustanowieniu hipotek na nieruchomościach stanowiących współwłasność Anny i Marka małżonków Czeredys.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Poniżej znajdą Państwo dokumenty (w pdf) powiązane z ZWZA 2018:
Pełna treść ogłoszenia 2018.pdf
Projekty uchwał na ZWZA 2018.pdf
Arcus RN sprawozdanie z podziału zysku 2017.pdf
Arcus sprawozdanie z działalności komitetu audytu RN 2017.pdf
Arcus sprawozdanie z działalności RN 2017.pdf
Arcus sprawozdanie z oceny jednostkowego sprawozdania fianansowego Arcus SA 2017.pdf
Ocena sytuacji Grupy Kapitałowej Arcus 2017.pdf
Ocena sytuacji Arcus przez RN w 2017.pdf
Sprawozdanie RN z wtników oceny sprawozdania finansowego GK Arcus .pdf
Formularz dla pełnopocnika ZWZA 2018.pdf

Raporty dotyczące ZWZA 2018:
Raport bieżący z plikiem 6/2018
Raport bieżący z plikiem 7/2018
Raport bieżący z plikiem 8/2018
Raport bieżący z plikiem 10/2018