Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Ogłoszenie Zarządu spółki ARCUS Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, KRS 0000271167, SĄD REJONOWY

DLA M. ST. WARSZAWY, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 stycznia 2007 roku.

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (“K.s.h.”) oraz § 6 tytuł III ust. 4/a Statutu Spółki, Zarząd ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (“Spółka”), zwołuje na dzień 12 grudnia 2019 roku, na godz. 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (“NWZA”, “Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie, w lokalu CENTRUM SZKOLENIOWO-KONFERENCYJNEGO JUPITER przy ul. Towarowej 22 (wejście A II piętro).

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich zdematerializowanych akcji Arcus Spółki Akcyjnej oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna.

6. Podjęcie uchwały rozstrzygającej, czy koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma ponieść Arcus Spółka Akcyjna.

7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Poniżej znajdą Państwo dokumenty (w pdf) powiązane z NWZA 2019:

Raporty dotyczące  NWZA 2019: