shutterstock_197510807

Aby przybliżyć wszystkim dziedzinę jaką jest telematyka przygotowaliśmy dla was słownik pojęć,
które mamy nadzieję ułatwią zrozumienie tej fascynującej gałęzi przemysłu.

Prawidłowe zrozumienie podstawowych pojęć jest kluczem do mądrego zarządzania swoją firmą.

 

Controlling (pol. nadzorowanie)to obejmujący całe przedsiębiorstwo, skoordynowany system IT wspomagający proces strategicznego i operacyjnego zarządzania poprzez integrację planowania (ustalania celów), kontroli (porównania i analiza stanu faktycznego ) oraz kierowania (procesy naprawcze) . W krótkim okresie controlling przybiera postać zysku, zaś w okresie długim przedstawia się on jako pewność istnienia i rozwoju przedsiębiorstwa.

 

Car-sharing – jest programem, zgodnie z którym flota samochodów (lub innych pojazdów) znajdująca się w posiadaniu przedsiębiorstwa lub korporacji, dostępna jest jego członkom. Niektóre gospodarstwa domowe stosują car-sharing jako alternatywę dla trudności związanych z posiadaniem drugiego samochodu.

 

Definicja samochodu osobowego obowiązująca od 1 kwietnia 2014 r. – Samochodem osobowym jest pojazd samo- chodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:

 • Pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
  – klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub – z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,
 • pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.
 • pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:
  – agregat elektryczny/spawalniczy,
  – do prac wiertniczych,
  – koparka, koparko-spycharka,
  – ładowarka,
  – podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
  – żuraw samochodowy,
 • pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy o VAT.

 

Eco-driving – czyli zasady jazdy płynnej, ekonomicznej i ekologicznej.

 

Geolokalizacja (ang. GPS global positioning system)-położenie oraz proces określania geograficznego położenia fizycznych przedmiotów lub osób typowo za pomocą GPS, bądź adresu IP urządzenia. Położenie zwykle określane jest poprzez współrzędne geograficzne, ale także innego rodzaju dane adresowe (kod pocztowy, miasto, ulica i numer domu). Geolokalizacja jest ściśle powiązana z pozycjonowaniem, jak czasem nazywany jest proces ustalania samych współrzędnych geograficznych.

 

Infrastruktura informatyczna (ang. IT Systems) – całokształt rozwiązań sprzętowo-programowych i organizacyjnych stanowiących podstawę wdrożenia i eksploatacji zaawansowanych merytorycznie i technologicznie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwami i instytucjami.

 

Kilometrówka  (potocznie) koszty używania samochodu prywatnego do celów służbowych na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów

 

Logistyka – jest sztuka zarządzania i kontroli przepływu towarów, energii, informacji i innych zasobów od źródła produkcji do rynku. Dostawa towarów zajęła miejsce produkcji jako najbardziej decydującego czynnika w sukcesie handlowym. W krótkim czasie zakres odpowiedzialności logistyki urósł z prostego doręczenia produkt do nauki kontrolowania optymalnego przepływu towarów, energii i informacji poprzez zarządzanie nabywaniem, planowaniem i transportem.

 

M2M (ang. machine to machine) – system integrujący urządzenia, w którego komunikacyjna część przypada na sieci radiowych, czyli podzbiór większej części, do której inni zaliczają rozwiązania w sieciach przewodowe, czy rozwiązania chmurowe.

 

Outsourcing (ang. zasoby zewnętrzne) – zlecanie niektórych prac zewnętrznym wykonawcom. Outsourcing oznacza więc przekazanie funkcji wykonywanych przez pracowników danego przedsiębiorstwa firmie zewnętrznej niezwiązanej bezpośrednio z naszą firmą, ale specjalizującego się w konkretnie określonej dziedzinie np. w zakresie zarządzania, obsługi procesów biznesowych, infrastruktury czy technologiach informatycznych.

 

Outsourcing IT ( ang. informatyczny ) – to wykorzystywanie zasobów zewnętrznych firm informatycznych, które taniej i efektywniej zrealizują szereg zadań informatycznych niż robiłoby się to we własnym zakresie. Obecnie każda firma, która chce być konkurencyjną i istnieć na rynku musi posiadać swoją własną infrastrukturę informatyczną.
Lepiej jest firmie skupić się na swojej działalności i rozwijaniu w swojej branży a informatykę powierzyć firmie posiadającej doświadczenie i specjalistów w branży IT.

 

PRIME Alliance – sojuszu zrzeszającego czołowe, światowe firmy współtworzące inteligentne systemy pomiarowe, skupione wokół wdrażania i rozwoju pierwszego, w pełni otwartego standardu komunikacji po linii energetycznej niskiego napięcia. Standard PRIME jest pierwszym tego typu rozwiązaniem, dostępnym bez opłat. Zastosowano go już w instalacji kilku milionów inteligentnych liczników w 10 krajach świata, m.in. w Brazylii, Australii oraz kilku krajach europejskich, w tym, dzięki nam, w Polsce.

 

Smart grid (inteligentne sieci elektroenergetyczne) – usługa zapewniająca obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności oraz zintegrowanie rozproszonych źródeł energii, w tym także energii odnawialnej

 

Smart control

 

Stawki za 1 kilometr – przebiegu pojazdu Zgodnie z ustawą o VAT wykorzystywanego do celów służbowych wynoszą:

 • Samochód osobowy do 900 cm3 0,5214 zł
 • Samochód osobowy ponad 900 cm3 0,8358 zł
 • Motocykl 0,2302 zł
 • Motorower 0,1382 zł

Miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne ustala pracodawca.

 

Telematyka – rozwiązania telekomunikacyjne, informatyczne i informacyjne oraz rozwiązania automatycznego sterowania dostosowane do potrzeb obsługiwanych systemów fizycznych (wynikających z ich zadań, infrastruktury, organizacji, procesów utrzymania oraz zarządzania )

 

Telemetria – dziedzina telekomunikacji zajmująca się technikami przesyłu wartości pomiarowych na odległość. Polega ona zazwyczaj na umieszczaniu w terenie urządzeń, które dokonują pomiaru wybranej wielkości oraz automatycznego przesyłu danych drogą radiową lub telefoniczną do centrali. Do przesyłania wyników pomiarów używa się układów radiowych, modemów, Internetu oraz sieci telefonii komórkowej.

 

Tabor samochodowy (Flota samochodowa) – zespół wszelkich środków samochodowych w ramach jednego przedsiębiorstwa, które mogą służyć różnym celom np. flota autobusów, tabor pojazdów komunalnych, ciężarowych czy park maszyn budowlanych.

 

Zarządzanie infrastrukturą informatyczną – proces administracji sprzętem komputerowym, systemami operacyjnymi i siecią , jakie leżą w zakresie obowiązków administratora danego systemu. Może to być fragment obowiązków administratora sieci, chociaż częściej jest to osobne stanowisko.