kapitał zakładowy

Zarząd Spółki Arcus Spółki Akcyjnej (dalej: Spółki)  informuje o otrzymaniu w dniu 5 lutego 2021 roku postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącego zarejestrowanego w dniu 1 lutego 2021 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 7.320.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Po zarejestrowaniu podwyższenia wysokości kapitału zakładowego Spółki wynosi 1 464 000,00 zł i dzieli się na 14.640.000 akcji, co daje łączną liczbę 14.640.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.