Data: 1 czerwca 2017
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA Sprawozdania Rady Nadzorczej na ZWZA. 

ARCUS SA Sprawozdania Rady Nadzorczej na ZWZA. 

Podstawa prawna:      
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ARCUS SA w uzupełnieniu Raportu Bieżącego nr 9/2017 z dnia 01 czerwca 2017 roku, przekazuje do wiadomości treść sprawozdań Rady Nadzorczej ARCUS SA, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku.  

Załączniki (w pdf):

Ocena sytuacji Arcus w 2016 przez Radę Nadzorczą

Ocena sytuacji Grupy Kapitałowej ARCUS S.A. przez Radę Nadzorczą w 2016 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Arcus S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arcus za rok obrotowy zakończony 31.12.2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS w 2016 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty

Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej 2016

Sprawozdanie z działalności i ocena pracy Rady Nadzorczej ARCUS SA w 2016 roku

 

Do pobrania