Raport bieżący 14/2014

Data: 18 czerwca 2014
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA zmiany w statucie spółki.

ARCUS SA zmiany w statucie spółki.

Raport bieżący z plikiem 14/2014

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe  Zarząd Spółki ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, iż  uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 czerwca 2014 roku,  przyjęte zostały zmiany w Statucie Spółki. Równocześnie Uchwałą nr 22 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważniło Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, obejmującego zmiany przyjęte na podstawie tej Uchwały.

Podstawa Prawna:  § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz.259 ze zm.).

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 22/2014


    więcejmniej


    więcejmniej