Data: 18 czerwca 2014
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA uchwała ZWZA w sprawie wypłaty dywidendy.

ARCUS SA uchwała ZWZA w sprawie wypłaty dywidendy.

Zarząd spółki ARCUS S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 18 czerwca 2014 roku, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanowiło zysk Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku, w kwocie 2.298.073,77 zł (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 0,05 zł (pięć groszy) na akcję, z pominięciem akcji dotychczas skupionych przez Spółkę w celu umorzenia, a resztę zysku przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz kapitał zapasowy.

Kwota przeznaczona na dywidendę to 366 000,00 zł a dywidenda może zostać wypłacona dla 7 320 000 akcji. Dzień przyznania prawa do dywidendy określa się na 15 lipca 2014 roku, a dzień jej wypłaty na 1 sierpnia 2014 roku.

Podstawa prawna: RMF GPW § 38 ust. 2

Do pobrania