Data: 27 czerwca 2014
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA umowa znacząca.

ARCUS SA umowa znacząca.

Zarząd Arcus S.A. (“Spółka”, “Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 26 czerwca 2014 roku , została obustronnie podpisana umowa między Bankiem MILLENNIUM S.A. z siedzibą w Warszawie (” jako Zamawiającym”) a Arcus S.A. (“jako Dostawcą”).

Przedmiotem Umowy jest Dostawa Systemu Druku Biurowego Arcus Kyocera MDS wraz z urządzeniami, oprogramowaniem i pełną obsługą serwisową dla placówek Banku, na terenie całej Polski. Podpisanie umowy kończy kilkuetapowy proces wyboru dostawcy systemu wydruku dla Banku.

Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania i będzie obowiązywać przez 48 miesięcy. Automatycznie może zostać przedłużona na kolejne 12 miesięcy.

W dniu przekazania urządzeń wraz oprogramowaniem Zamawiający (“Bank”) staje się Najemcą a Dostawca Wynajmującym urządzenia wraz z oprogramowaniem.

Wartość umowy jest szacunkowa i wynosi około 16, 5 mln złotych w okresie 48 m – cy.

Dostawca zapewnia zgodność z “Rekomendacją D dotyczącą zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach” wydaną przez KNF 8 stycznia 2013 r. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zapisów umowy Zamawiającemu przysługują kary: wartość kar umownych może przekroczyć równowartość 10% wartości umowy.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż wartość umowy przekroczyła 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Do pobrania