Data: 27 czerwca 2014
Typ raportów: Bieżące

Informacja o nabyciu znaczących aktywów 

Informacja o nabyciu znaczących aktywów 

Zarząd Arcus S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 27 czerwca 2014 rok zawarł umowy, w wyniku 
których nabędzie 53% udziałów w spółce Syntea Business Solutions Sp. z o.o. Cena nabycia tych 
udziałów wynosi 7.668.000 zł, w tym 2.528.000 zł gotówką, 5.140.000 zł w formie wniesienia 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Arcus Systemy Informatyczne ( Oddział Łódź). 
Transakcja ta jest realizacją Umowy Inwestycyjnej z dnia 25 kwietnia 2014 roku, o której Emitent 
szczegółowo informował w raporcie bieżącym nr 5/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 roku. 
Inwestycja jest związana z realizacją strategii Spółki (Emitenta) w zakresie rozwoju w obszarze usług 
informatycznych. 

Spółka Syntea BS będąca przedmiotem inwestycji, działa na rynku IT od 1996 r. i świadczy dla 
podmiotów publicznych oraz firm usługi konsultacyjne, wdrożeniowe i utrzymaniowe w zakresie 
Enterprise Resource Planning (ERP). Oferuje rozwiązania one4all integrujące obszary działalności 
organizacji w zakresie realizacji podstawowych procesów biznesowych, zarządzania komunikacją i 
workflow, zarządzania projektami oraz analizy prowadzonej działalności. Jednocześnie Arcus S.A. 
wnosi do spółki Syntea BS zorganizowaną częśd przedsiębiorstwa – Arcus Systemy Informatyczne, 
który specjalizuje się w dostawach i usługach wdrożeniowych systemów Zunifikowanej Komunikacji i 
infrastruktury IT. Inwestycja ta pozwoli spółce SBS na zwiększenie potencjału sprzedażowego oraz 
technologicznego, co umożliwi pozyskiwanie i obsługę kolejnych kontraktów. Syntea BS oraz Arcus 
Systemy Informatyczne opierają dużą częśd swojej oferty na rozwiązaniach Microsoft, co przy 
wspólnym działaniu umożliwi uzyskanie efektu synergii. Pozyskanie do Grupy Arcus spółki Syntea BS 
wzmocni kompetencyjnie Grupę oraz pozwoli w średniej i długiej perspektywie uzyskad wymierne 
korzyści dla akcjonariuszy. 

Podstawą uznania aktywów za znaczące jest fakt, iż przekraczają 10% wartości kapitałów własnych 
spółki Arcus S.A. 

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt. 1 i 3 

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt. 14 

Do pobrania