Data: 15 czerwca 2012
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA zmiany w statucie spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, iż uchwałą nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 czerwca 2012 roku, przyjęte zostały zmiany w Statucie Spółki. Równocześnie Uchwałą nr 28 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważniło Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, obejmującego zmiany przyjęte na podstawie Uchwały nr 27 ZWZA.

Podstawa Prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz.259 ze zm.).