Data: 21 czerwca 2012
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA – umowa znacząca

Zarząd ARCUS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 21 czerwca 2012 roku otrzymał informację od Banku PeKaO S.A. o technicznej decyzji do akredytywy, dotyczącej przedłużenia ostatecznego załadunku akredytywy (towarów) na okres do dnia 31 lipca 2012 roku. Wartość akredytywy to 4,5 mln Euro.

Jednocześnie z datą 20 czerwca 2012 roku zawarto Aneks nr 25 do Umowy Kredytu w rachunku bieżącym z dnia 10. 07. 1998 roku, o przedłużeniu terminu decyzji do 31 lipca 2012 roku. Przedłużenie wynika ze względów proceduralnych, kwota kredytu to 4 mln złotych

Warunki dotychczasowej współpracy pozostają niezmienione.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż wartość umowy przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 3

Do pobrania