Data: 21 czerwca 2012
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd firmy Arcus S.A. informuje, iż w dniu 21 czerwca 2012 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru Mazars Audyt Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 18, na audytora Spółki, celem dokonania przeglądu jednostkowego półrocznego sprawozdania finansowego Spółki Arcus S.A., przeglądu skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arcus sporządzonych na dzień 30 czerwca 2012 roku oraz badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Spółki Arcus S.A. i badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arcus, sporządzonych na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Umowa na kolejny rok zostanie zawarta w sposób umożliwiający przeprowadzenie w/w czynności.

MAZARS AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 18 jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z numerem 186.
Spółka Arcus S.A. korzystała z usług MAZARS AUDYT Sp. z o.o. w zakresie badania rocznego sprawozdania finansowego w roku 2006, w 2007 w zakresie badania sprawozdania rocznego i przeglądu sprawozdania półrocznego a także w latach od 2008 do 2011, w zakresie przeglądu rozszerzonego skonsolidowanego sprawozdania półrocznego i badania sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zgodnie ze Statutem Spółki i przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa prawna: § 5, ust.1 pkt 19 RMF GPW

Do pobrania