Data: 21 czerwca 2013
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA – zmiany w statucie spółki

Raport bieżący z plikiem 22/2013 
 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, iż uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 czerwca 2013 roku, przyjęte zostały zmiany w Statucie Spółki. Równocześnie Uchwałą nr 22 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważniło Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, obejmującego zmiany przyjęte na podstawie tej Uchwały. 

Podstawa Prawna: 

§ 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz.259 ze zm.). 

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 22/2013