Data: 20 lipca 2012
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA umowa znacząca z Bankiem PeKaO S.A.

Zarząd ARCUS S.A. (“Spółka”,”Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 20 lipca 2012 roku podpisał umowę z Bankiem PeKaO S.A. dotyczącą akredytywy importowej stand-by, przedłużającą warunki jej ważności do 28 października 2013 roku a termin ostatecznego załadunku akredytywy (towarów) do dnia 31 maja 2013 roku. Wartość akredytywy to 4,5 mln Euro.

Jednocześnie z datą 20 lipca 2012 roku zawarto Aneks nr 26 do Umowy Kredytu w rachunku bieżącym z dnia 10. 07. 1998 roku, na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Kredyt odnawialny w wysokości

4 000 000,00 zł, z terminem dostępności do 31 maja 2013 roku, po spłacie będzie ulegać każdorazowo przedłużeniu na kolejne 12-m-cy.

Zabezpieczenia ww. umów oraz wysokości prowizji i opłat zostały ustalone na warunkach rynkowych. Warunki dotychczasowej współpracy pozostają niezmienione.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż wartość umowy przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 3

Do pobrania