Data: 14 sierpnia 2012
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA rejestracja przez sąd zmian w statucie spółki po ZWZA.

Zarząd Arcus S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 13 sierpnia 2012 roku wpłynęło do Spółki Zaświadczenie o dokonaniu w dniu 3 sierpnia 2012 roku przez Sąd Rejonowego dla m. ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS, zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz zmiany Statutu Spółki Arcus S.A. w związku z Uchwałą nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2012 roku (o czym Spółka informowała w Raportach Bieżących nr 18/2012 i 20/2012 z dnia 15 czerwca Br.) Tekst jednolity Statutu Spółka opublikuje niezwłocznie na stronie internetowej po przyjęciu go przez Radę Nadzorczą, zgodnie z Uchwałą nr 28 ZWZA z dnia 14 czerwca 2012 roku.

Podstawa prawna: RMF GPW §38 ust.1 pkt 2

Do pobrania