Data: 17 grudnia 2013
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA wniosek o zawezwanie do próby ugodowej przez ENERGA-OPERATOR SA.

Zarząd Arcus S.A. informuje o otrzymaniu w dniu wczorajszym tj. 16 grudnia 2013 roku, zawiadomienia z Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XVI Wydz. Gospodarczy o wszczęciu postępowania pojednawczego i zawezwaniu Konsorcjum Arcus SA i T-matic Systems SA przez Energa-Operator SA do próby ugodowej w sprawie zapłaty przez Konsorcjum łącznie kwoty 21.513.481,31 zł obejmującej roszczenia wynikające z kar umownych dotyczących umów o dostawę i uruchomienie infrastruktury licznikowej objętej umowami: ZP/62/AZU/2011 z dn. 09.09.2011, ZP/63/AZU/2011 z dn. 26.08.2011, ZP/64/AZU/2011 z dn. 26.08.2011 i ZP/66/AZU/2011 z dn. 25.10.2011, stanowiącymi dokumenty wykonawcze do Umowy Ramowej, o której Spółka informowała w RB 22/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. Posiedzenie Sądu planowane jest na dzień 30.12.2013. 

Zarząd Arcus SA jest w trakcie analizy uzasadnienia i przekazanej dokumentacji. 

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 8 

Do pobrania