Data: 1 czerwca 2017
Typ raportów: Bieżące

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:  
Ogłoszenie Zarządu spółki ARCUS Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 

ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, KRS 0000271167, SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 stycznia 2007 roku.

Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz szczegółowy porządek obrad

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych _”K.s.h.”_ oraz § 6 tytuł III ust. 4/a Statutu Spółki, Zarząd ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_, zwołuje na dzień 29 czerwca 2017 roku, na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy _”ZWZA”, “Zwyczajne Walne Zgromadzenie”_, które odbędzie się w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Kolejowej 5/7.

1. Otwarcie posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.

6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 roku.

7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2016 roku.

8. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań Rady Nadzorczej na temat oceny sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 roku.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 roku.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.

11. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.

12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.

13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2016 rok.

14. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Załącznik: Pełna treść ogłoszenia.

Podstawa prawna: RMF GPW § 38 ust. 1 pkt. 1 i 2