Data: 29 stycznia 2009
Typ raportów: Bieżące

Realizacja umowy o współpracy handlowej z firmą Praxis S.A. – zlecenia o wartości 
umowy znaczącej.
 
Zarząd Arcus S.A. niniejszym informuje, że w ramach współpracy handlowej z firmą 
PRAXIS S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Równoległej 9 A, opartej na umowie ramowej 
w zakresie sprzedaży sprzętu biurowego materiałów eksploatacyjnych , zawartej w 2001 
roku na czas nieokreślony, wartość sprzedaży w okresie od września 2008 roku do dnia 
dzisiejszego – wynosi 6 501 637.00 zł netto. 
 
Największą wartość w tym okresie miała faktura z tytułu dostawy urządzeń pomiarowych z 
sieciową infrastrukturą IT na kwotę 1 761 467.oo zł z dnia 29.12. 2008 roku. 
 
Kary umowne: w przypadku opóźnienia w płatnościach w stosunku do dat wymagalności 
płatności podanych na fakturach Arcus S.A., PARTNER HANDLOWY zapłaci za 
przeterminowane płatności, odsetki ustawowe. 
 
Kryterium uznania zleceń za znaczące jest fakt, iż łączna ich wartość w okresie od września 
2008 roku do dnia dzisiejszego przekroczyła 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta. 
 
Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust. 1 pkt 3 . 

Do pobrania