Data: 30 marca 2010
Typ raportów: Bieżące

Informacje przekazane do Spółki na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej.

Podstawa prawna 
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 
 
Zarząd Spółki ARCUS S.A. informuje, iż w dniu 29 marca 2010 roku wpłynęło do Spółki 
zawiadomienie przekazywane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185, poz. 1439, z późn. zm., dalej 
“ustawa o ofercie”) od Pana Marka Czeredysa , iż w dniu 29 marca pozyskał informację, że w 
dniu 25 marca 2010 roku nastąpiło przeniesienie własności, posiadanych przez niego 
bezpośrednio, 2.464.885 akcji spółki Arcus S.A., co stanowiło 33,33% udziału w kapitale 
zakładowym i analogiczny udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Arcus S.A w wyniku 
zapisania tych akcji na rachunku papierów wartościowych nabywcy tych akcji spółki MMR 
Invest S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu (dalej MMR). MMR. jest podmiotem zależnym od 
Marka Czeredysa. Przeniesienie własności nastąpiło na podstawie umowy podwyższenia 
kapitału zakładowego MMR z dnia 5 marca 2010 roku. 
 
Przed zbyciem ww. akcji, Marek Czeredys posiadał łącznie 4 800 000 akcji spółki Arcus S.A., 
co stanowiło 64,91% udziału w kapitale zakładowym i analogiczny udział w głosach na 
Walnym Zgromadzeniu Arcus S.A., w tym: 
a) bezpośrednio posiadał 2.464.885 akcji spółki Arcus S.A., co stanowiło 33,33% udziału w 
kapitale zakładowym i analogiczny udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Arcus S.A.; 
b) za pośrednictwem MMR posiadał 2.335.115 akcji spółki Arcus S.A., co stanowiło 31,58 % 
udziału w kapitale zakładowym i analogiczny udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu 
Arcus S.A. 
 
Po zbyciu ww. akcji, Marek Czeredys posiada łącznie 4 800 000 akcji spółki Arcus S.A., co 
stanowi 64,91% udziału w kapitale zakładowym i analogiczny udział w głosach na Walnym 
Zgromadzeniu Arcus S.A., w tym: 
a) bezpośrednio nie posiada akcji spółki Arcus S.A.; 
b) za pośrednictwem Spółki Luksemburskiej posiada 4 800 000 akcji spółki Arcus S.A., co 
stanowi 64,91% udziału w kapitale zakładowym i analogiczny udział w głosach na Walnym 
Zgromadzeniu Arcus S.A. 
 
Jedynym podmiotem zależnym od Marka Czeredysa, który posiada akcje Arcus S.A., jest 
MMR. Nie istnieją podmioty o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie (tj. 
osoby trzecie, z którymi podmiot dokonujący zawiadomienia zawarł umowę, której 
przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu). 
 
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 

Do pobrania