Data: 30 marca 2010
Typ raportów: Bieżące

Zawiadomienie o nabyciu akcji spółki Arcus S.A. 
 
Podstawa prawna 
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 
 
Treść raportu: 
Zarząd Spółki ARCUS S.A. informuje, iż w dniu 29 marca 2010 roku wpłynęło do Spółki za 
pośrednictwem pełnomocnika zawiadomienie, w którym działając na podstawie art. 69 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 
Nr 185, poz. 1439, z późn. zm., dalej “ustawa o ofercie”), MMR Invest S.a.r.l. z siedzibą w 
Luksemburgu (dalej: “Spółka Luksemburska”) zawiadamia, że w dniu 29 marca 2010 
otrzymała informację z domu maklerskiego, że w dniu 25 marca 2010 roku na jej rachunku 
papierów wartościowych zostały zapisane akcje spółki Arcus S.A. w wyniku czego 
przekroczyła próg 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Arcus S.A. 
W wyniku umowy podniesienia kapitału z dnia 5 marca 2010 roku zawartej przez Spółkę 
Luksemburską z Markiem Czeredys, Spółka Luksemburska nabyła w dniu 25 marca 2010 roku 
własność 2.464.885 akcji spółki Arcus S.A., co stanowiło 33,33% udziału w kapitale 
zakładowym i analogiczny udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Arcus S.A. 
 
Przed przeprowadzeniem ww. transakcji, Spółka Luksemburska posiadała 2.335.115 akcji 
Arcus S.A. co stanowiło 31,58% udziału w kapitale zakładowym i analogiczny udział w 
głosach na Walnym Zgromadzeniu Arcus S.A. 
Po przeprowadzeniu ww. transakcji, Spółka Luksemburska posiada 4.800.000 akcji spółki 
Arcus S.A., co stanowi 64,91% udział w kapitale zakładowym i analogiczny udział w głosach 
na Walnym Zgromadzeniu Arcus S.A. 
 
Spółka Luksemburska nie ma zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów 
na Walnym Zgromadzeniu Arcus S.A. w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego 
zawiadomienia. 
 
Nie istnieją podmioty zależne od Spółki Luksemburskiej, które posiadałyby akcje Arcus S.A. 
Nie istnieją również podmioty o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie (tj. 
osoby trzecie, z którymi podmiot dokonujący zawiadomienia zawarł umowę, której 
przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu). 
 
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 

Do pobrania