Data: 31 marca 2010
Typ raportów: Bieżące

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Arcus S.A. 
 Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
Zarząd Arcus S.A. informuje, że w dniu 30 marca 2010 roku podczas obrad Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na mocy Uchwały nr 3, w związku z rezygnacją ze 
sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej Pana Marka Czeredysa (o czym Spółka 
informowała w raporcie bieżącym nr 4/2010 z dnia 25 lutego 2010 r.) na Członka Rady 
Nadzorczej Emitenta został powołany Pan Ryszard Barski, a na mocy Uchwały nr 5, ze składu 
Rady Nadzorczej, do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki została 
powołana Pani Elżbieta Niebisz, 
Szczegółowe informacje dotyczące nowego Członka Rady Nadzorczej Spółka przekaże 
odrębnym raportem. 
 
Podstawa prawna: RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych § 5 ust. 1 pkt. 22. 

Do pobrania