Data: 20 lutego 2009
Typ raportów: Bieżące

Informacje dotyczące zakończenia subskrypcji warrantów imiennych serii A ARCUS S.A. 
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
Zarząd Spółki ARCUS. S.A. (“Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje 
dotyczące zakończenia subskrypcji warrantów imiennych serii A z prawem do objęcia akcji 
zwykłych na okaziciela serii C (“Warranty”), emitowanych zgodnie z Uchwałą nr 3 z dnia 14 
października 2008 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w 
sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji zwykłych na 
okaziciela serii C oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze 
emisji akcji serii C, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych 
warrantów i akcji serii C, dematerializacji tych akcji i ubiegania się o ich dopuszczenie do 
obrotu na rynku regulowanym, oraz w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z emisją 
akcji serii C, w trybie, terminie i na warunkach określonych w szczegółowych warunkach ich 
emisji, stanowiących załącznik do uchwały Zarządu Spółki Nr 8/18/12/2008 z dnia 18 grudnia 
2008 r. (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 59/2008 z dnia 18 grudnia 2008 
roku). 
1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Warrantów: 
– data rozpoczęcia subskrypcji Warrantów: 2 luty 2009 roku, 
– data zakończenia subskrypcji Warrantów: 16 luty 2009 roku; 
 
2) Data przydziału Warrantów: 
– 19 lutego 2009 roku; 
 
3) Subskrypcją objętych zostało 229.669 Warrantów; 
 
4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba 
przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, 
na które złożono zapisy: 
– nie dotyczy. 
 
5) W ramach subskrypcji inwestorzy subskrybowali 98.606 Warrantów; 
 
6) W ramach subskrypcji przydzielono 98.476 Warrantów; 
 
7) Cena emisyjna, po jakiej były obejmowane Warranty: 
– 0 ,00 zł (Warranty były emitowane nieodpłatnie); 
 
8) Liczba osób, które subskrybowały Warranty: 
– 51; 
 
9) Liczba osób, którym przydzielono Warranty w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 
– 50; 
 
10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania 
umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu 
wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, 
nabytej przez subemitenta) 
– nie dotyczy; 
 
11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji Warrantów: 
– 0,00 zł; 
 
12) Łączne koszty, które (według stanu na dzień 19 lutego 2009 roku) zostały zaliczone do 
kosztów emisji Warrantów: 85 000 zł, w tym: 
a) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty: 
– 85 000 zł, 
b) koszt wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 
nie dotyczy, 
c) koszt sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 
nie dotyczy, 
d) koszt promocji oferty: 
– 0,00 zł. 
Z w/w kwoty kosztów emisji, do dnia 19 lutego 2009 roku zapłacono kwotę 45 000 zł, 
natomiast pozostała suma będzie płatna sukcesywnie, aż do wprowadzenia akcji serii C do 
obrotu giełdowego. Koszty emisji Warrantów zostaną rozliczone w księgach rachunkowych i 
ujęte w sprawozdaniu finansowym Spółki zgodnie z Ustawą o rachunkowości tj. zostaną 
zaliczone do kosztów usług obcych. 
 
13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji Warrantów przypadający na jeden Warrant: 
– 0,86 zł. 
 
Podstawa prawna: 
§ 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)

Do pobrania