Data: 18 maja 2012
Typ raportów: Bieżące

Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARCUS S.A. wraz z planowanymi zmianami w Statucie Spółki

Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
Zarząd Spółki ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) w załączeniu przekazuje do 
publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 14 czerwca 2012 roku. oraz 
planowane zmiany w Statucie Spółki. 
 
Szczegółowa podstawa Prawna: 
§ 38 ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 
państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz.259 ze zm.), 
 
Załączniki: 
1.Treść projektów uchwał na ZWZA Arcus S.A. 
2. Planowany zmiany w Statucie Spółki Arcus S.A.