Data: 18 maja 2012
Typ raportów: Bieżące

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arcus S.A.

Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 

Treść raportu: 
Zarząd Arcus S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu 
spółek handlowych (Ksh) oraz § 6 tytuł III 2 i 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 
14 czerwca 2012 roku, na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (“ZWZA”, 
“Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Miłej 
2, w Sali nr 115 (konferencyjnej). 

Porządek obrad ZWZA obejmuje: 

1. Otwarcie posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności 
do podejmowania wiążących uchwał. 
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
5. Wybór komisji skrutacyjnej. 
6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego 
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011roku i sprawozdania 
Zarządu z działalności Spółki w 2011. 
7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 
2011roku i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2011. 
8. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2011 roku. 
9. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki oraz Grupy 
Kapitałowej w 2011 roku. 
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej 
w 2011 roku. 
11. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny wniosku Zarządu w sprawie 
pokrycia straty za rok 2011. 
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011. 
14. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich 
obowiązków za 2011 rok. 
15. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie skupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia. 
17. Zmiany w Statucie Spółki. 
18. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załącznik: 

Pełna treść ogłoszenia

Podstawa prawna: RMF GPW § 38 ust. 1 pkt. 1 i 2

Załączniki 

Arcus ZWZA 2012.pdf Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arcus S.A