Data: 25 maja 2012
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA – transakcje na wartość umowy znaczącej 

Zarząd Arcus S.A. (“Spółka”, “Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 25 maja 2012 roku 
wszedł w posiadanie informacji, iż w wyniku realizacji bieżących zadań statutowych Spółki, wartość 
obrotów między Emitentem a Spółką powiązaną T-matic Systems Sp. z o.o., od dnia 23 marca 2012 
roku do dnia 25 maja roku bieżącego, wyniosła 11 202 841,00 zł netto. 
Fakturą o największej wartości w tym okresie, była faktura z dnia 23 maja 2012 roku o wartości 1 
061 140,00 zł netto, za zakup elementów infrastruktury energetycznej na potrzeby umowy 
realizacyjnej dla ENERGA -OPERATOR S.A., o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 
27/201 z dnia 12 września 2011 roku. 
 
Nie zostały określone żadne specyficzne ani odbiegające od powszechnie stosowanych warunki dla 
tej sprzedaży. 
Kary umowne: nie przewidziane. 
 
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż wartość zleceń z tym podmiotem, przekroczyła 
10 % wartości kapitałów własnych Emitenta. 
 
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w 
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami 
prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Do pobrania