Data: 31 maja 2011
Typ raportów: Bieżące

Realizacja umowy o współpracy handlowej z firmą POLCAN PHU – transakcje na wartość umowy znaczącej. 
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd Arcus S.A. informuje, iż w dniu 30 maja 2011 roku w ramach współpracy handlowej z firmą 
POLCAN PHU Roman Kwiatkowski z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, przy ul. Poznańskiej 
218, opartej na umowie ramowej w zakresie sprzedaży sprzętu biurowego i materiałów 
eksploatacyjnych, zawartej w 2001 roku, na czas nieokreślony, wartość obrotów w okresie 
minionych 12 m-cy wyniosła 6 559 548 złotych netto. 
Fakturą o największej wartości w tym okresie była faktura z dnia 8 marca 2011 roku o wartości 220 
838,00 zł netto, za materiały eksploatacyjne do drukarek laserowych Kyocera Mita. 
 
Kary umowne: w przypadku opóźnienia w płatnościach w stosunku do dat wymagalności podanych 
na fakturach Arcus S.A. Partner Handlowy zapłaci za przeterminowane płatności, odsetki ustawowe 
w wysokości 150% w stosunku rocznym. 
 
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu 
umowy. 
 
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż łączna wartość zleceń w okresie od 30 maja 2010 
roku do dnia dzisiejszego przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych emitenta. 
 
Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt. 3 

Do pobrania