Data: 13 kwietnia 2010
Typ raportów: Bieżące

Uzupełnienie informacji na temat nowopowołanego Członka Rady Nadzorczej Arcus S.A.
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
Zarząd Arcus S.A. uzupełnia treść raportu bieżącego nr 13/2010 z dnia 31 marca 2010 roku, 
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Emitenta. Na Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Arcus S.A. w dniu 30 marca 2010 roku, w skład Rady 
Nadzorczej, jako jej Członek został powołany Pan Ryszard Barski. 
 
Zarząd Arcus S.A. przekazuje poniżej opis posiadanych kwalifikacji, przebieg pracy 
zawodowej, oświadczenie dotyczące działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem 
Emitenta oraz oświadczenie dotyczące Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. 
 
Pan Ryszard Barski ma 59 lat i posiada wykształcenie wyższe zdobyte na Politechnice 
Warszawskiej na Wydziale Elektroniki. Dyplom obronił w 1974 roku. Do roku 1979 
pracował w Ministerstwie Handlu Zagranicznego. Do roku 1983 był zatrudniony jako Attache 
w Ambasadzie Polskiej w Biurze Radcy Handlowego w Kolonii. Swoją drogę zawodową 
kontynuował w Biurze Handlu Zagranicznego Polskich Linii Lotniczych “LOT” w latach 
1983-1988. Następny krok w karierze zawodowej to Centrala Handlu Zagranicznego 
METALEXPORT i Spółka MEXPOL GmbH – Hilden w Niemczech, w której jako Prezes 
zarządzał w latach 1993-1997. W latach 1994 – 1997 był Członkiem Rady Nadzorczej 
Bydgoskiej Fabryki Narzędzi BEFANA a później w latach 1997-98 Prezesem w firmie 
DIMEG Bielańska sp. z o.o. W latach 1998-2007 sprawował funkcję Członka Zarządu 
Deutsche Leasing Polska S.A. Polski Leasing Przemysłowy S.A. Obecnie jest Dyrektorem 
Generalnym firmy Goldfoam Sp. z o.o. 

Pan Ryszard Barski jest żonaty i ma dwoje dzieci. Legitymuje się bardzo dobrą znajomością 
języków obcych. Jest z zamiłowania podróżnikiem. Zgodnie z jego oświadczeniem nie występują żadne powiązania o charakterze rodzinnym 
pomiędzy jego osobą a Członkami Zarządu Emitenta, osobami zarządzającymi wyższego 
szczebla oraz pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej Emitenta. 
Pan Ryszard Barski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, 
spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Pan Ryszard Barski nie 
uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako Członek jej organu. 
Pan Ryszard Barski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na 
podstawie ustawy o KRS. 
 
Podstawa prawna: RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych § 5 ust. 1 pkt. 22 

Do pobrania