Data: 1 czerwca 2011
Typ raportów: Bieżące

Uzupełnienie informacji na temat Prezesa Zarządu. 
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
Zarząd ARCUS S.A., w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 10/2011 z dnia 26 maja 2011 roku 
przekazuje w załączeniu szczegółowe informacje dotyczące Prezesa Zarządu – Pana Michała 
Czeredysa, który został powołany na stanowisko w dniu 26 maja 2011 roku, na Posiedzeniu 
Zamkniętym Rady Nadzorczej Spółki na trzyletnią kadencję. 
Ponownie powołany Pan Wojciech Kruszyński pełnił już funkcję w Zarządzie Spółki i jego życiorys 
był wcześniej podany do wiadomości publicznej. (RB nr 11/2009). 
Podstawa prawna: RMF GPW § 5 pkt 22 
 
Załączniki 
Michał Czeredys_15.pdf 
Opis 
Michał Czeredys Prezes Zarządu ARCUS S.A.