Data: 31 maja 2012
Typ raportów: Bieżące

Umowa znacząca

Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
Zarząd Arcus S.A. (“Spółka”, “Emitent”) niniejszym informuje, ze w dniu 31 maja br. otrzymał 
informację od banku Pekao SA o technicznej decyzji do akredytywy dotyczącej przedłużenia 
ostatecznego terminu załadunku towarów do 22 czerwca 2012 ? wartość akredytywy 4,5 mln euro. 
 
Jednocześnie z datą 31 maja br. zawarto aneks nr 24 do Umowy Kredytu w rachunku bieżącym z dnia 
10.07.1998 r. o przedłużeniu terminu decyzji do 22 czerwca 2012. Przedłużenie wynika ze względów 
proceduralnych, kwota kredytu to 4 mln zł. 
 
Warunki dotychczasowej współpracy pozostają niezmienione. 
 
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż wartość umowy przekroczyła 10 % wartości 
kapitałów własnych Emitenta. 
 
Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust. 1 pkt 3 

Do pobrania