Data: 30 kwietnia 2010
Typ raportów: Bieżące

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arcus S.A. 
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd ARCUS S.A. (“Spółka”) z siedziba w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 
Kodeksu spółek handlowych (“K.s.h.”) oraz § 6 tytuł III ust. 2 i 3 Statutu Spółki, zwołuje na 
dzień 27 maja 2009 roku, na godz. 11.30. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
(“ZWZA”, “Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie, w lokalu 
Spółki przy ul. Miłej 2, w sali nr 09 (konferencyjnej). 
 
Porządek obrad ZWZA obejmuje: 
 
Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (“K.s.h.”) oraz § 6 tytuł III ust. 2 i 3 
Statutu Spółki, Zarząd ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (“Spółka”), zwołuje 
na dzień 27 maja 2010 roku, na godz. 11.30. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
(“ZWZA”, “Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie, w lokalu 
Spółki przy ul. Miłej 2, w sali nr 09 (konferencyjnej). 
 
Porządek obrad ZWZA obejmuje: 
 
1. Otwarcie posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego 
zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
5. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego 
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku 
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku. 
6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy za 
rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku oraz sprawozdania Zarządu z 
działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2009 roku. 
7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku 
Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009. 
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy 
Kapitałowej Spółki w 2009 roku. 
9. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2009 
roku. 
10. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań Rady Nadzorczej na temat oceny sytuacji Spółki 
oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2009 roku. 
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 
2009. 
12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich 
obowiązków za 2009 rok. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009. 
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.