Data: 30 kwietnia 2010
Typ raportów: Bieżące

Treść projektów uchwał wraz z innymi materiałami na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy ARCUS S.A. 
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
Stosownie do § 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w 
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz.259 ze 
zm.), Zarząd Spółki ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) w załączeniu 
przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 27 maja 
2010 roku, oraz inne dostępne materiały związane z tym Walnym Zgromadzeniem. 
 
W załączniku Dokumenty RN. pdf – zostały przedstawione następujące dokumenty Rady 
Nadzorczej Spółki: 
1) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2009 roku; 
2) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 
rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z 
działalności Spółki w 2009 roku; 
3) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej Arcus S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 
2009 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Arcus S.A w 
2009 roku; 
4) Sprawozdanie Rady Nadzorczej na temat oceny sytuacji Spółki w 2009 roku; 
5) Sprawozdanie Rady Nadzorczej na temat oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Arcus S.A. w 
2009 roku; 
6) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału 
zysku za rok obrotowy 2009. 
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie publicznej – informacje bieżące i okresowe.