Data: 2 czerwca 2011
Typ raportów: Bieżące

Kolejne pismo w sprawie żądania zapłaty kary umownej przez ZUS. 
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne 
 
Treść raportu: 
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2011 z dnia 4 kwietnia 2011 roku, Zarząd ARCUS S.A. 
informuje o otrzymaniu od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), ul Szamocka 3, 01-748 
Warszawa, pisma, w którym ZUS żąda zapłaty należności w kwocie 4.544.956,00 zł tytułem kary 
umownej określonej w nocie księgowej stwierdzającej obciążenie z tytułu opóźnienia w wykonaniu I 
przeglądu konserwacyjnego zgodnie z warunkami umowy zawartej z ARCUS S.A w dniu 27 
listopada 2009 r. na świadczenie serwisu pogwarancyjnego drukarek laserowych Kyocera FS 9100 
DN. Przedmiotowa nota obciążeniowa została wystawiona na kwotę 5.515.440,00 zł, jednakże jak 
wynika to z pisma ZUS na poczet wymienionego obciążenia została zaliczona należność spółki 
ARCUS S.A. na kwotę 958.004,00 zł z tytuły realizacji umowy z dnia 27 listopada 2009 r. oraz na 
kwotę 12.480,00 zł z tytułu błędnego naliczenia poprzedniej należności ARCUS S.A. 
Emitent podtrzymuje stanowisko wyrażone w raporcie bieżącym nr 4/2011, że żądanie zapłaty kary 
umownej przez ZUS jest bezzasadne, a potrącenie przez ZUS należności spółki ARCUS S.A. za 
fakturę na kwotę 958.004,00 zł z tytuły realizacji umowy dnia 27 listopada 2009 r. zostało dokonane 
wbrew przepisom Kodeksu cywilnego z uwagi na fakt, że ZUS nie przysługuje jakakolwiek 
wierzytelności z tytułu kary umownej, a tym sam brak jest wierzytelności ZUS która nadawałaby się 
do potrącenia z wierzytelności ARCUS S.A. względem ZUS. 

Do pobrania