Data: 9 czerwca 2011
Typ raportów: Bieżące

Realizacja umowy o współpracy handlowej z firmą Praxis S.A. – zlecenia o wartości umowy znaczącej. 
 
Zarząd Arcus S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 9 czerwca 2011 roku wszedł w posiadanie 
informacji, że w ramach współpracy handlowej z firmą PRAXIS S.A. (Partner Handlowy) z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Równoległej 9 A, opartej na umowie ramowej w zakresie sprzedaży sprzętu 
biurowego i materiałów eksploatacyjnych, zawartej w 2001 roku na czas nieokreślony, wartość 
sprzedaży w okresie od 7 grudnia 2010 roku do dnia dzisiejszego – tj. 9 czerwca 2011 roku, wynosi 6 
424 200,00 zł netto. 
 
Największą wartość w tym okresie miała faktura za sprzedaż materiałów eksploatacyjnych do 
drukarek marki Kyocera Mita, z dnia 2 czerwca 2011 roku, na kwotę 267 277,00 zł netto. 
 
Warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. 
 
Kary umowne: w przypadku opóźnienia w płatnościach w stosunku do dat wymagalności płatności 
podanych na fakturach Arcus S.A., Partner Handlowy zapłaci za przeterminowane płatności, odsetki 
ustawowe. 
 
Kryterium uznania zleceń za znaczące jest fakt, iż łączna wartość sprzedaży z tym podmiotem w 
okresie od 7 grudnia 2010 roku do dnia dzisiejszego przekroczyła 10 % wartości kapitałów własnych 
Emitenta. 
 
Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust. 1 pkt 3 .

Do pobrania