Data: 10 czerwca 2011
Typ raportów: Bieżące

Transakcje na wartość umowy znaczącej.
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
Zarząd Arcus S.A. (“Emitent”. “Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 10 czerwca 2011 r. 
pozyskał informację, iż w wyniku realizacji bieżących zadań statutowych Spółki, wartość obrotów 
między Emitentem, a spółką SYNERGY POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. 
Rembowskiego 9A/3, w okresie od 10 czerwca 2010 roku do dnia 09 czerwca 2011 r. wynosi 6 397 
621,00 zł netto. 
 
Fakturą o największej wartości w tym okresie była faktura z dnia 17 grudnia 2010 roku, za sprzedaż i 
dostawę sprzętu informatycznego, na kwotę 3 232 641,00 zł netto. 
 
Nie zostały określone żadne specyficzne ani odbiegające od powszechnie stosowanych warunki dla 
tej sprzedaży. 
 
Kary umowne: nieprzewidziane 
 
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż łączna wartość transakcji z tym podmiotem w 
okresie 12 miesięcy przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. 
 
Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 3.

Do pobrania